Ochrana osobních údajů

1. Obsah a účel dokumentu

V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek MARTA KANNO, mými klienty a zájemci o mé služby a produkty.
Účelem tohoto dokumentu je seznámit Tě s Tvými právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.
Vážím si důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytuješ, proto postupuji při zpracování osobních údajů nejen podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ale nakládání s osobními údaji přizpůsobuji i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecnému nařízení o ochraně osobních údajů, které vstoupilo v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR. Kliknutím na číslo nařízení v předchozí větě se dostaneš přímo na text tohoto předpisu a najdeš tam i přesná znění právních ustanovení, na které v tomto textu níže odkazuji.

2. Kdo je správce?

Marta Kanno, se sídlem Palackého třída 2547, 530 02 Pardubice, IČ: 72867914, zapsaná v živnostenském rejstříku – Magistrát města Pardubice.
Kontaktní e-mail: info@martakanno.cz, kontaktní telefon: +420 731 657 667, moje webové stránky: www.martakanno.cz.

3. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

Zpracovávám údaje, které mi sám/sama poskytneš. V konkrétních případech může jít zejména o poskytnutí údajů

 • vyplněním některého z formulářů na webových stránkách,
 • poskytnutí údajů při objednávce produktů a služeb,
 • poskytnutí údajů při osobním kontaktu, telefonicky, písemně, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, FB messenger, WhatsApp).

Zpracovávám i údaje z veřejných rejstříků (zejména pro uvedení či kontrolu identifikačních údajů pro vystavení faktur).

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít Tvůj souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s Tvým souhlasem.

Osobní údaje, které zpracovávám spadají do kategorie „běžných osobních údajů“.

Údaje mi poskytuješ zásadně dobrovolně – v některých případech bych Ti bez poskytnutí údajů nebyla schopna dodat objednané služby (např. pro zaslání přístupových údajů pro vysílání meditací potřebuji Tvou e-mailovou adresu). Povinně mi údaje poskytuješ pouze v případech, kdy tak přímo ukládá zákon.
Tvé osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Osobní údaje, které zpracovávám spadají do kategorie „běžných osobních údajů“.

 1. Běžné osobní údaje, které zpracovávám:
  Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail, cookies, informace o objednaných produktech a službách, informace o tom, jaké produkty jste si ode mě koupili, informace o tom, jaké služby jsem vám poskytla.
 2. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracováváme:
  Nezpracovávám žádné zvláštní kategorie osobních údajů.

4. K jakém rozsahu a k jakým účelům osobní údaje zpracovávám?

 1. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností
  Abych s Tebou mohla uzavřít objednávku/smlouvu, dodat Ti objednané služby nebo produkty a vést i s tím související komunikaci s Tebou, zpracovávám tyto běžné osobní údaje:
  Jméno, příjmení, adresa, IČ, telefonní číslo, e-mail, informace o objednaných produktech a službách, informace o tom, jaké produkty jsi si ode mě koupil, informace o tom, jaké služby jsem Ti poskytla. Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo plnění smluvních povinností z objednávky/ smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být dodání objednaného produktu, poskytnutí objednaných služeb. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsané. Může jít např. o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a mým potvrzením takové objednávky. K tomuto účelu osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočteš v následujících částech tohoto dokumentu.
 2. Zpracování osobních údajů pro splnění povinností z účetních, daňových a dalších právních předpisů
  Abych dostála povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví, zpracovávám tyto údaje:
  Jméno, příjmení, titul, adresa, IČ, e-mail, informace o objednaných produktech a službách, informace o tom, jaké produkty jsi si ode mě koupil/a, informace o tom, jaké služby jsem Ti poskytla. Doba, po kterou jsou údaje zpracovávány, je stanovena přímo příslušnými právními předpisy, které nám povinnost jejich zpracování ukládají.
 3. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby
  Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto vás informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám:
  I. Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání mých práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 4 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
  II. Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení zpracovávám tyto osobní údaje svých klientů:
  jméno, e-mailová adresa. Zasílání obchodních sdělení na Tvůj mail můžeš vždy jednoduchým způsobem ukončit, a to zasláním zamítavého e-mailu na kontaktní e-mail halo@martakanno.cz.
  III. Za účelem měření návštěvností mých webových stránek a přizpůsobení zobrazení webových stránek při procházení mého webu zaznamenávají mnou používané webové servery a služby standardním způsobem informace o zařízení, informace z protokolu, IP adresu, která Ti byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, používaný internetový prohlížeč, webovou stránku, z které mě navštívíš, webové stránky, které u mě navštívíš a také datum a délku návštěvy. Tyto informace mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům (např. Google Analytics).

5. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu

Pokud mi udělíš svůj souhlas, budu zpracovávat Tvé osobní údaje k zasílání nabídky mých služeb/produktů. Tvůj souhlas budu k tomuto zpracování potřebovat v případě, že nejsi mým klientem. Před tím, než mi Tvůj souhlas udělíš, budu Tě informovat o tom, jakých údajů a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat a jak dlouho budu tyto údaje zpracovávat. Svůj souhlas můžeš kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Tvé osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (viz I. až III. výše), mohu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Tvého souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

6. Ukládání a zpracování tzv. cookies

Údaje o Tvém chování na webu se mohou ukládat jako tzv. cookies, což jsou malé soubory, které se ukládají ve Tvém zařízení. Slouží k snadnější navigaci a zajišťují vysokou míru uživatelského komfortu webové stránky, mohou se využít také ke zjištění, zda jsi už ze svého zařízení navštívil/a mé stránky. Více o cookies na mém webu najdeš zde.

7. Zpřístupnění osobních údajů třetím osobám

K Tvým osobním údajům mají přístup mí spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Většinu zpracovatelských operací zvládáme sami a nepotřebujeme k nim třetí strany. Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:
SimpleShop – aplikace pro prodej a fakturaci
Facebook – FB pixel
Google – Google Analytics

Osobní údaje budou zpřístupněny také příslušným správním orgánům, pokud mi takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. V takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe, aby Tvé údaje zůstaly v bezpečí.

8. Informace o dalších vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máš řadu práv. Pokud budeš chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktuj mě prostřednictvím e-mailu: info@martakanno.cz. Máš právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů. Dovoluji si upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo Tebou, Tě můžu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

 1. Právo na přístup k osobním údajům
  Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám Tvé osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.
 2. Právo na opravu osobních údajů
  Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Tě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máš právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).
 3. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)
  V případech stanovených zákonem nebo GDPR máš právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala Tvé osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).
 4. Právo na omezení zpracování
  V případech stanovených v čl. 18 GDPR máš právo požadovat, abych omezila zpracování Tvých osobních údajů.
 5. Právo na přenositelnost údajů
  Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máš právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.
 6. Právo vznést námitku
  V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máš právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad Tvými zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.
 7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  Pokud se domníváš, že dochází k porušování Tvých práv v oblasti ochrany osobních údajů, máš právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz

9. Mlčenlivost

Všichni spolupracovníci, kteří zpracovávají Tvé osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Tvých osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů se mnou.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.12.2019